Adatkezelési Szabályzat

AZ EFA SERVICES Hungary Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az EFA SERVICES Hungary Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”) tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait.

Ez a szabályzat tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Szabályzat célja, hatálya

Az alábbi Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítésre kerüljenek az Efaservices.hu weboldal üzemeltetője, az EFA SERVICES Hungary Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elvek, melyeket, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelési Szabályzat egyes pontjainak kialakításakor a weboldalt üzemeltető Adatkezelő alkalmazza az EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Értelmező rendelkezések

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános Adatvédelmi Rendeletben alkalmazottal, amely szerint:

Az adatkezelés alapelvei

Az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint a személyes adatok

Az Infotv. rendelkezései szerint személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az EFA SERVICES Hungary Kft., mint adatkezelő által készített űrlapok és kérdőívek kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az adatkezelő kezelje a fenti adatkezelési alapelveknek megfelelően.

Az EFA SERVICES Hungary Kft., mint adatkezelő a fenti alapelveknek megfelelően jár el az adatkezeléssel járó vállalati folyamatok során.

Az efaservices.hu weboldal használata során megvalósuló adatkezelések

Sütik (cookie-k)

Az Adatkezelő a weboldalon sütiket (cookies) kezel.

Mik is azok a cookie-k?

A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngésző alkalmazásnak, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-t maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén vagy mobil eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezáltal a cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben a felhasználó korábban azt már meglátogatta, azonban nem tartalmazzák a nevét, címét, telefonszámát és fizetési adatait.

A cookie-k analitikája segít gördülékenyebbé tenni a következő látogatást, és könnyebb lesz a webhely használata.

Továbbá átmeneti (session) cookie alkalmazása történhet, mely egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a partneri megkereséshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére vonatkozóan, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti a személyes adatainak védelmét, azonban a weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a weboldal látogató.

A Google Analytics adatgyűjtése

Az efaservices.hu weboldalon a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver (Google Analytics) alkalmazott, amely a látogatásokról adatokat rögzít. Az efaservices.hu üzemeltetője a látogatóiról automatikusan keletkező alábbi adatokat kapja:

A Google Analytics révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek.

Mivel ezen folyamatok során nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a Google Analitics cookie-kat, böngészője segítségével megteheti: Https://Support.Google.Com/Accounts/Answer/61416?Co=GENIE.Platform%3DDesktop&Hl=Hu

Linkek külső weboldalakra

Az efaservices.hu tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért az efaservices.hu Adatkezelő nem vállal felelősséget. Kérjük tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól.

Az adatkezelés célja a honlaplátogatási szokások vizsgálata

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

Az adattárolás határideje az adatfelvételtől számított 30 nap, kivéve a külső sütiket, amelyek vonatkozásában az adott adatkezelő feltételei irányadók.

Az efaservices.hu weboldal adatfeldolgozók adatai

Cégnév: EFA SERVICES Hungary Kft. (Székhely: 2030 Érd, Sulák utca 2/a.)

Cégnév: SKIVAK Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2.)

Cégnév: Google Inc (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mount View, CA, USA) 

Cégnév: Google Ireland Limited , (Székhely: Dublin 4. Barrow Street, Ireland)

Cégnév: Facebook Ireland Limited, (Székhely:Dublin 2. 4 Grand Canal Square)

Cégnév: Mailchimp The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozók legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig az oldal üzemeltetője jogosult az adatok kezelésére.

A fent megjelölt, általunk igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról a jelen tájékoztató módosításának útján értesülhet.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi weboldalán. A tájékoztató elfogadása (a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett jelölés) igazolja annak megismerését, mely adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatainak kezeléséhez.

Hírlevél küldés

Az Adatkezelő a hírlevelet a felhasználó előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján küldi a megadott e-mail címre. A hírlevélről a hírlevél végén található linkre kattintva bármikor leiratkozhat. A hírlevél küldő rendszert az Adatkezelő saját maga üzemelteti. A hírlevelekhez tartozó adatkezelés célja a címzett tájékoztatása az akcióról, ajánlatairól, az Efaservices.hu oldalra felkerülő friss tartalmakról. A kezelt adatok köre a címzett neve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti az érintett hozzájárulása. Ebben az esteben az adattárolás határideje a leiratkozástól számított 5 munkanap, az adattárolás módja elektronikus, az adatok megismerésére jogosult személyek köre az Adatkezelő, a weboldal üzemeltetője. A visszavonó nyilatkozat megtehető a fent említett hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, az oldal üzemeltetőjének levelezési címére küldött levélben, valamint a következő email címen: marketing[@]efaflex.hu

Panaszbenyújtás

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, joga van panasszal a NAIH-hoz fordulni. Örömmel vennénk azonban, ha az esetleges hibával kapcsolatosan először velünk egyeztetne. Minden esetben egyszerűen felveheti cégünkkel a kapcsolatot a +36 1 789 5508 ügyfélszolgálati telefonszámunkon vagy a marketing[@]efaflex.hu címen, email segítségével.

Az NAIH elérhetőségei:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat[@]naih.hu

Jelen Adatvédelmi Szabályzat, és annak részei 2022. 02. 28-tól érvényesek és hatályosak, miközben elektronikusan is rendelkezésre állnak az efaservices.hu oldalon, illetve mobil alkalmazás használata esetén a vonatkozó menüpontban.